tranh  Vơ Công Liêm

CÔ HỒN / FORSAKEN SPIRIT

Khổ 15” X 22” trên giấy cứng. Acrylic+India-ink+mixed. Vcl#1572019 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net