tranh  Vơ Công Liêm

CON NGƯỜI / HUMAN

Khổ 13” X 18” Trên giấy bià. Acrylics+oil-stick+India-ink+House-paint. Vcl# 10102018.. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net