tranh  Vơ Công Liêm

DÂN CA NAM BỘ / SOUTHERN FOLK BAND

Khổ 15” X 19” trên giấy cứng. Acrylics+ India-ink+House paint. Vcl# 772015. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net