tranh  vơ công liêm

'Hai kiểu dáng / Two figures'

Khổ 12’X16’ trên giấy cứng . Acylics+Mixed. Vcl# 1952015

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net