tranh  Vơ Công Liêm

KẺ LẠ / OUTSIDER

Khổ 12’ X 16’. Trên giấy cứng. Acrylic + Acrylic-ink.+ Purlacryl. Vcl # 2181015.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net