tranh  Vơ Công Liêm

KẺ LẠ ( NGOÀI KIA ) / ALIEN ( BEYOND SPACE )

Khổ 12” X 18” Trên giấy cứng. Acrylics+oil stick+Mixed. Vcl#2062017.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net