tranh  vơ công liêm

Khung / Frame

‘Khung / Frame’ Khổ 12’X16’ trên giấy b́a. Acrylics+Acrylicink+Mixed. vcl 2012 #10122012

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net