tranh  Vơ Công Liêm

MỘNG DỮ / BAD DREAM

‘Mộng Dữ / Bad Dream’ Khổ: 12” X 16”. Trên giấy báo nhựt tŕnh. Acrylics+House-pain+Mixed .vcl#712018

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net