tranh  Vơ Công Liêm

'NGHĨA ĐỊA XE HƠI / RECYCLING'

Khổ 16” X 22” Trên giấy cứng. Acrylic+ House-paint+Mixed. Vcl#02092016

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net