tranh  Vơ Công Liêm

NGHỊCH THỂ / INVERSIBLE

Trên giấy cứng. Khổ 12’ X 16’. Acrylics + Mixed . vcl # 3032014
 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net