tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI CANH / THE WATCHER

Khổ: 12” X 16” Trên giấy dầu hắc. Vẽ bằng gai khươi ốc. Acrylics+Mixed. Vcl# 112018.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net