tranh  Vơ Công Liêm

‘Người Đàn Bà Khoác Khăn Quàng và Chậu Cây Xương Rồng /

Woman with Shawl and Cactus.'

 

Khổ 12’ X 16’ trên giấy cứng. Acrylics+ Acrylic-ink. Vcl# 3052015

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net