tranh  vơ công liêm

Người đàn ông chống gậy

Lấy từ cảm hứng trong tập: ’Du Tử Lê 50 năm’ với bạn bè. VHKHVN 07.

'Người Đàn Ông Chống Gậy / The Man with Baton’ Khổ: 8’X10’ Trên giấy bià. Acylics+Oilstick+Pigment. 2012. vcl

 

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net