tranh  vơ công liêm

'Người và Chim / Man and Bird'

Khổ 12’X16’ trên giấy cứng . Dầu/Oil. Acylics+Ink/Mực. Vcl# 152015

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net