tranh  Vơ Công Liêm

Chân dung thi họa Phạm Hầu’ Qua trí tưởng của Vơ Công Liêm.

Vẽ trên giấy nhựt tŕnh. Acrylic-ink. Vcl#1272015.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net