tranh  vơ công liêm

‘Phát tiết / Transavanguardia’

‘Phát tiết / Transavanguardia’Khổ 10’x12’ trên giấy bià. Acrylics+Arcylicsink+Mixed media. vcl2013.

Vcl #1212013

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net