tranh  Vơ Công Liêm

PICASSO VÀ TÔI / PICASSO AND I

Khổ: 15” X 19”3/4. Trên giấy b́a. Acrylics+House-paint. Vcl#10102014.. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net