tranh  Vơ Công Liêm

RƠI / FALLING DOWN

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylic+Mixed+House-paint. Vcl 1252017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net