tranh  vơ công liêm

SEN / LOTUS

Khổ: 12’ X 16’ trên giấy dầu. Oil on tarpaper. Vcl 2013. vcl#1282013.

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net