tranh  vơ công liêm

'Tay Đàn Ghi-ta Trẻ / The Young Guitarist'

Khổ 12’X16’ trên giấy bià. Acylics+Mixed Media. Vcl 2012. Vcl# 2122012

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net