tranh  Vơ Công Liêm

TẾ BÀO / CELL

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. Vcl# 1382013

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net