tranh  vơ công liêm

Thiền giả

" Thiền Giả ". Khổ 12’X 16’ trên giấy cứng. Acrylics + Oil stick + Lips stick+ Nail finish. 2010.

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net