tranh  Vơ Công Liêm

THIẾU NỮ VỚI ÁO TẮM / GIRL WITH SWIMSUIT

Khổ 13” X 18” Trên giấy cứng. Acrylics+mixed. Vcl#1842014. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net