tranh  Vơ Công Liêm

TƯỢNG BÁN THÂN ĐÀN BÀ / BUST OF A WOMAN

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+House-paint. Vcl# 1232017.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net