tranh  vơ công liêm

Chân dung Victor Hugo/ Victor Hugo’s Portrait’ Khổ 12’X16’ Acrylics+Mixed. vcl 2013. Vcl# 1542013

 

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net