Vũ Hoàng Thư

 

 

Cà phê đầu ngày
 


bay miệng cốc vóc em ngà

hớp đầu ngày vị thật thà thể thân

tôi cơi thật tưởng em gần

hay yên ba buổi sớm lân la về?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net