tranh HOÀNG SAO 

D̉NG SÔNG KHÁT / THE RIVER HAS BEEN THIRSTY

205cm x 125cm - Oil on canvas 

 

 

 

art2all.net