Hoàng Vinh

 

Yên tĩnh

 

 

The quiet primitive

Yên tĩnh

 

Oil on canvas  20”x 24”


With packed luggage ready to go at the chosen direction
Back to your origin to start the sacred mechanism


Hành trang định sẵn hướng đi

T́m về nguồn cội thực thi vận hành

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net