Thanh Trí gặp bạn bên ni bên nớ

Santa Ana, tháng 5-2010

                                                                                                                  Xin bấm các nút trên để điều chỉnh âm thanh và màn hình

__________________________

Xin bấm ĐÂY để download PPS, hoặc ĐÂY để download AUDIO

 

Trang Thanh Trí

art2all.net