Thanh Tr

 

Copyright by Thanh Tr  -  All rights reserved

 

MỘT THỜI VẼ CHN DUNG

 

 

K HỌA CHN DUNG TRƯỚC 1975 V TỪ 2000 - HIỆN TẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANH TRƯỚC 1975

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Một Thời Vẽ Chn Dung

art2all.net