Thanh Tr

Đm Lửa

 

Tranh sơn dầu, vẽ năm 1975 tại Saigon .

Năm 2000, hon cố chủ, sờn rch, gẫy gc, tang thương ...

 

 

 

 

 

 

trang thanh tr

tranh

art2all.net