THANH TR

h phố

24 x 30ins Oil painting


 

H Phố

Đm đm h phố

Nằm nghe nỗi khổ

Thanh Tr Saccramento