thanh trí

 

Merry Christmas 2014

 

 

Merry Christmas Sacramento 1988

 

 

Tranh Thanh Tri’ – Sơn Dầu Trên  b.

(sưu tâp của nhà Ngoại Giao Đoàn Ba Lan- SÀi g̉n tháng giêng 1986 )

 

 

tranh

art2all.net