THANH TRÍ

" người của một thời áo lụa vàng và tóc gió thôi bay..."

 

              Đinh Cường

 

*******************

 

Họa Sĩ  THANH TRÍ

MỞ ĐẦU - MỤC LỤC

 

 

1. Mục Lục
2. Tiểu Sử
3. Tranh lụa & Thơ
4. Tranh sơn dầu
5. Kư họa
6. Tranh sơn mài
7. Tranh trừu tượng
8. Những cảm nghĩ

9. Triễn Lăm Dan Chi

10. Web Page
11. Phụ lục :

   

    Trần Kiêm Đoàn :

    Màu sắc Tâm Ảnh

   

    Phương Anh Trang :

    Tranh  và Thơ

 

Slide Show :

Sắc Màu

 


 

 


 

 

 

 

 

1.  Tiểu sử  -  biography 

 

2.  Tranh và Thơ  -  Painting and  Poem

 a.  Tranh Lụa  -  Water Color on Silk

( hầu hết sáng tác trong thập niên 80) 

      b.  Tranh Sơn Dầu  -  Oil on canvas

           ( hầu hết sáng tác trong thập niên 90)

      c.  Chân Dung và Kư họa  -  Portrait & Sketch

     d.  Tranh Sơn Mài  -  Lacquer

          ( sáng tác trong thập niên 80)

        e.  Tranh Trừu Tượng  -  Abstract

           ( hầu hết sáng tác trong thập niên 2000)

 

3.  Cảm nghĩ về họa sĩ thanh Trí

     Some impressions and feeling about artist Thanh Trí

 

4.  Triển Lăm tranh và Giới Thiệu

                                             Tập Tranh &Thơ Thanh Trí

     Thanh Trí Exhibition in Dan Chí art Gallery

                   Westminster ,  Ca USA   4/2004

 NEXT

COPY RIGHT BY THANH TRI NGUYEN

ALL RIGHTS RESERVED

CONTACT  Thi-tranh@nguyendoan.com

 

trang thanh trí

TRANH

    HOME

lekhanh@art2all.net