Thanh Trí

 

Copyright by Thanh Trí  -  All rights reserved

 

KÝ HỌA

 

BỘ TRANH # 1 : CHÂN DUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tiếp bộ tranh ký họa #2 : Phụ Nữ

 

Trở về Tranh ký họa Thanh Trí

 

art2all.net