Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

DIỄM THU T̀NH HỒNG

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Đỗ Hải
Tŕnh bày : Minh Khoa
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net