Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

PHIÊU LĂNG RỪNG ĐÀO

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Quang Đạt
Tŕnh bày : Diệu Hiền

Karafun: Dĩ Văng Buồn

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net