Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

 

VU VƠ TIỄN BIỆT

Ư Thơ : Vu Vơ ( Tế Hanh)

Nhạc : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Đặng Vương Quân
Ca sĩ : Tâm Thư

 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net