h o à n g x u â n s ơ n

 

 

Q U Á N T Ư Ở N G. C H I Ề U

             

modern art


Nhấp nháy vàng
nhấp nháng hương
thả rơi tờ lịch
xuống đường nguyên tiêu
năm trên sân đẹp quán chiều
nét kỳ văn muộn
c̣n thêu sắc nồng
tám mươi rồi có phải không
thiều quang ôi thiều quang ḷng son kia
với nồng nàn
nhóm sương khuya
với giấc ban sớm
hoa kề tịnh đông

)(

Ta làm thơ bát ngát đồng
ôm tâm mạch lúa dưng không của trời
khung mùa bạn
lên tranh tôi
chân dung mỗi mỗi
ư
lời
hạnh nguyên
ban sơ từ một thức tuyền
như mang hồn trắng
vào thiêng liêng đời
chảy đi. sông, chảy
suối
mời
chị em. và những đẹp ngời phong lưu


h o à n g x u â n s ơ n
ba. tháng hai, năm hai hai

 

 

art2all.net