TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

 C PH THƠM BN BỜ HỒ Đ LẠT

C ph thơm. Mi em thơm
Chiều qua phố ni anh vờn vớt em
Se se lạnh. Phố chưa đn
Mắt anh vẫn tr mắt em hẹn thề
Đi đời chạm phải m si
Em trao, anh gửi cần chi phạm tr ?
Mnh bay vo ci mộng xưa
Rủ sương khi xuống cho vừa rưng rưng
Yu thương ngy ấy đ từng
Sao ta vẫn mới như lần đầu tin ?

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net