TRẦN DZẠ LỮ


 

 


ĐỂ TANG MỘT CUỘC T̀NH BUỒN
 

Ta là người để tang
Một cuộc t́nh rất buồn
“khi t́nh chưa đủ lớn”
Nỡ ḷng nào em chôn?


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net