Trần Dzạ Lữ

                
 

ĐONG

 

Ngó lên cây bưởi đơm hoa

Ngó xuống lại thấy một…ma chưa chồng !

Tui đây răng lại không đong

Đong như đong gạo cho xong, O hè?

 

 

~~oOo~~

 

 

GỬI MỘT O HUẾ CHƯA CHỒNG 

Tặng Nàng Thơ…

 

Hồi nớ răng em không lấy chồng

Để bây chừ lạnh ngắt như đồng ?

Sợ có chồng đeo gông vào cổ

Hay kén Pḥ nên Mă đi luôn ?

 

 

~~oOo~~

 

 

L I Ề U

 

Một liều ba bảy cũng liều

Liều yêu th́ sợ chi điều thị phi?

Thương O nghĩ đă muôn chiều

Nón nghiêng nhớ dáng, mắt nheo nhớ t́nh…

Trời th́ có đám mây xanh

Ḷng anh th́ có khuynh thành sắc O !

Một liều ba bảy cũng…vô

Trời cao đất hiểm chỗ mô cũng t́m

T́m O có lạc sang…Miên

Đơn thân độc mă có kiêng nể ǵ !

Một liều ba bảy cũng đi

Liều yêu mô sợ thị phi O hè?

 

Trần Dzạ Lữ

( Tháng 2 năm 2011 )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net