TRẦN DZẠ LỮ


 LỜI CHÂN
 


Thà là ta cô độc
Gặm nỗi buồn man thiên
C̣n hơn,sáng mở mắt
Thấy t́nh yêu tật nguyền...
 


Trần Dzạ Lữ
 

 

 

 

 

 

 

art2all.net