Trần Dzạ Lữ

 

 

        VAY T̀NH                       

 

 

                                    Cuối năm cố gắng vay t́nh

                                    Vay em một chút mắt nh́n dao cau

                                    Vay ḷng hương bưởi hương ngâu

                                    Vay em điệu lư qua cầu thương yêu

                                    Vay vai sông nhớ nghiêng chiều

                                    Vay đêm mộng mị xanh liêu trai người…

                                    Vay t́nh –thắp nến yên vui

                                    Một mai cay đắng, lui thui cũng đành!

 

                                    Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net