Nguyễn Ngọc Danh

Album 11a: Hạ hồng

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2221

 

Nhạc nền : "Summer Time", nhạc Gershwin, ha tấu Carl Doy

art2all.net