Nguyễn Ngọc Danh

Album 11c: Sen Hạ

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2221

 

Nhạc nền : "Summer '42", nhạc George Gershwin , h˛a tấu, trÝch từ phim Summer '42 .

art2all.net