Nguyễn Ngọc Danh

Album 9 : Ma xun hoa anh đo

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewforum.php?f=27

 

Sakura : Phạm Ngọc Ln đn guitar

art2all.net