Photo V Thạnh Văn

Album 62 : Highway #1 ( Monterey to Redding)

 

Xin bấm vo những hnh dưới đy để xem từng ảnh lớn hơn :

     

      

Hoặc ko chuột xuống để xem ton album :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net