PHẠM NGỌC LƯ

 

 

Niệm Đặng Dung

                           

 

 

 

 

Mi gươm !  

Gươm khuyết bao giờ ?

Cắm chui gươm gỉ trước mồ trượng phu

Cảm hoi kh tiết thin thu

Ngm cu thế sự du du lệ nho

Lo h ! i nại lo h ! (*)

My ru v mệnh ha ra tầm thường

Ci đầu trả lại chui gươm

Trăng t đ khuyết mi sung nỗi lng !

 

4 2005

 

 

 

(*)  Thế sự du du nại lo h !

 Cu đầu trong bi thơ THUẬT HOI nổi tiếng của  

 ĐẶNG DUNG

 

 

 

 

chantran

 

art2all.net