ĐẠO CA

Ha m phối kh :

Đặng Ngọc Ph-Ha

& Trương Ngọc Chiến


Đạo ca : Phật Gio Việt Nam

 

Phật Gio Việt Nam ( ha tấu)

 

Trầm hương đốt

 

Sen trắng

 

Sen trắng (ha tấu)

 

Đm khnh đản

 

 

Trang Khc Dương

art2all.net